İş Pedagojisi Kursu Usta Öğreticilik Çalışma Soruları

Çalışma Soruları EBA' dan alınmıştır. 

 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre “bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiye ne denir? 
A) Kalfa 
B) Çırak 
C) Teknisyen 
D) Aday Çırak 

 2. Aşağıdakilerden hangisi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olabilmek için gerekli olan şartlardan değildir? 
A) En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak 
B) Bir işletme ile sözleşme imzalamak 
C) Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması 
D) 18 yaşını bitirmemiş olmak 

3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında ………… ücretli izin verilir. Yukarıdaki boşluğa verilenlerden hangisi gelmelidir? 
A) 16 gün 
B) 1 ay 
C) 25 gün 
D) 14 gün 

 4. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin …………………. aşağı ücret ödenemez. 
Yukarıda boş bırakılan yere verilenlerden hangisi gelmelidir? 
A) Yüzde on beşinden 
B) Yüzde ellisinden 
C) Yüzde otuzundan 
D) Yüzde yirmi beşinden 

5. İşletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesi kimler arasında imzalanır? 
A) İşveren – Öğrenci reşit değil ise velisi 
B) İşveren – Okul müdürü – Usta öğretici 
C) Okul müdürü – Öğrenci reşit ise kendisi, reşit değil ise velisi - İşveren 
D) Öğrenci – İşveren – Usta Öğretici 

6. Dördüncü veya daha üst seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar …………… sınavına alınırlar. 
Yukarıda boş bırakılan yere verilenlerden hangisi gelmelidir? 
A) Ustalık 
B) Kalfalık 
C) Usta Öğreticilik 
D) İş Yeri Açma 

7. Aşağıdakilerden hangisi Ahi törenlerinden biri değildir? 
A) Yiğitbaşılık töreni 
B) Yol sahibi olma töreni 
C) Yol kardeşliği töreni 
D) Şed kuşanma töreni 

8. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir? 
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. 
B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır. 
C) Eğitimin süresi sınırlıdır. 
D) Eğitim ücretlidir. 

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir? 
A) Eleman eksikliği 
B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı 
C) Kazancın önemi 
D) Dinî temeller 

10. Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir? 
A) Bağ-Kur 
B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
C) Halk Bankası 
D) Barolar Birliği 

11. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz? 
A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. 
B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir. 
C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır. 
D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. 

12. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir? 
A) Sabırlı olma 
B) Güler yüzlü olma 
C) Emeğin kutsallığı 
D) Öfkelenmeme 

13. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan multidisipliner bilim dalının adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mobing 
B) İş sağlığı ve güvenliği 
C) Çalışan nörolojisi 
D) İş yeri sağlığı 

14. Bir çalışan, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için çalışanın hangi kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekir? 
A) Baret 
B) Eldiven 
C) Koruyucu gözlük 
D) İş elbisesi 

15. Binaların havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık söz konusu olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 
A) Nabız yükselir. 
B) Terleme artar. 
C) Dikkat azalır. 
D) Verimlilik artar. 

16. Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır? 
A) Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalığı 
B) Meteorolojik etken kaynaklı meslek hastalığı 
C) Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalığı 
D) Psikolojik etken kaynaklı meslek hastalığı 

17. İş kazalarının % kaçı önlenemez kazalardır ? 
A) % 2 
B) % 10 
C) % 12 
D) % 20 

18. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır? A) Tehlikeli davranış 
B) Tecrübesizlik 
C) Fiziksel güç yetersizliği 
D) Nedeni bulunamayan sebepler 

19. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir? 
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
B) Mesleki Yeterlilik Kurumu 
C) Orman Genel Müdürlüğü 
D) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

20. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır? A) Maske 
B) Koruyucu gözlük 
C) Baret 
D) Eldiven 

21. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı zararlardan biri değildir? 
A) Kaybolan iş günü ve iş gücü 
B) Sipariş kayıpları 
C) Tazminat maliyetleri 
D) Mahkeme masrafları 

22. Aşağıdakilerden hangisi iletişim tanımlarından değildir? 
A) Bilgi alışverişidir. 
B) Kaynaktan hedefe doğru aktarılan bir haber sürecidir. 
C) İnsanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz olarak iletmesidir. 
D) Ölçme değerlendirme sürecidir. 

23. İletişimi başlatan kişi açısından bakıldığında aşağıdakilerin hangisinde iletişim sürecinin ögeleri doğru verilmiştir? 
A) Kaynak-Mesaj-Alıcı-Algı-Geribildirim 
B) Mesaj-Yönetici-Alıcı-Değerlendirme 
C) Organizasyon- Ölçme-Kaynak-Alıcı 
D) Alıcı-Mesaj-Yönetim-Değerlendirici 

24. “İletişimi engelleyen faktörlerdir. Süreci olumsuz etkiler. Sonuç olarak kaynağın gönderdiği mesajlar hedefin aldığı mesaj arasında fark oluşur.” Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Dönüt 
B) Kodlama 
C) Kod açma 
D) Gürültü 

25. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenci ve usta öğretici ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki iletişim türlerinden en fazla hangisinin kullanıldığı söylenebilir? 
A) Sözsüz iletişim 
B) Sözlü iletişim 
C) Yazılı iletişim 
D) Güdüleyici iletişim 

26. Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir? 
A) Rahatlık ve açıklık 
B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu 
C) İş birliğine hazır olma 
D) Kendine güvenme 

27. Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir? 
A) Esneme 
B) Göz teması 
C) Tırnak ısırma 
D) Düğmelenmemiş ceket 

28. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın doğrudan veya dolaylı gözlenebilen etkinlikleridir? 
A) Güdü 
B) Davranış 
C) Bilinç 
D) Bellek 

29. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve psikolojinin ortak noktasıdır? 
A) İnsan davranışı 
B) İnsan hayatı 
C) İnsan bilgisi 
D) Gelişim 

30. “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecine ……………………………..denir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Psikoloji 
B) Hedef 
C) Eğitim 
D) Zekâ 

31. Aşağıdakilerden hangisi gelişim türlerinden değildir? 
A) Fiziksel gelişim 
B) Bilişsel gelişim 
C) Psiko-sosyal gelişim 
D) Çevresel gelişim 

32. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye etki eden bireysel etkenlerdendir? 
A) Öğrenme ortamı 
B) Öğrencinin zekâsı 
C) Öğrenme ortamındaki ısı 
D) Öğrenme ortamındaki ışık 

33. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye etki eden çevresel etkenlerdendir? 
A) Öğrencinin yeteneği 
B) Öğrencinin yaşı 
C) Öğrencinin içinde yaşadığı aile çevresi 
D) Öğrencinin ön bilgisi 

34. Aşağıdakilerden hangisi öğretim faaliyeti basamaklarından biri değildir? 
A) Hazırlık 
B) Takdim 
C) Uygulama 
D) Gözetim 

35. Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemlerinden değildir? 
A) Gösteri 
B) Sınıf anlatımı 
C) Soru-cevap 
D) Anlatım 

36. Yalnız işiterek yüzde kaç kalıcı bilgi oluşur? 
A) %50 
B) %40 
C) %20 
D) %100 

37. “Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okullarından gelen öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye……….… denir.” Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir? 
A) Usta 
B) Çırak 
C) Stajyer 
D) Usta öğretici 

38. Erkeklerde ergenlik çağı hangi yaş aralığındadır? 
A) 13-18 
B) 15-20 
C) 08-10 
D) 20-25 

39. Bir meslek alanında modüller hâlinde düzenlenmiş program aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Haftalık ders çizelgesi 
B) Çerçeve öğretim programı 
C) Ders bilgi formları 
D) Modüler program 

40. Bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içinde geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Usta öğretici 
B) Kalfa 
C) Çırak 
D) Usta 

41. Bir eğitim öğretim yılı kaç haftadan oluşur? 
A) 32 hafta 
B) 36 hafta 
C) 40 hafta 
D) 44 hafta 

42. Çerçeve öğretim programları kaç yıl olarak tasarlanır? 
 A) 1 yıl 
 B) 2 yıl 
 C) 3 yıl 
 D) 4 yıl 

43. Haftalık ders çizelgelerinde hangi dersler bulunmaz? 
 A) Ortak dersler 
B) Standart dersler 
C) Dal dersleri 
D) Alan dersleri 

44. Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul ve kurumlarda okutulan dersler içinde yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
B) Matematik 
C) Mesleki Gelişim 
D) İşletmelerde Mesleki Eğitimi 

45. İşletme yıllık planı kimler tarafından yapılır? 
A) Okulda alan öğretmenleri 
B) Okulda koordinatör müdür yardımcısı 
C) İş yerinde çalışan ustalar 
D) İş yerinde çalışan usta öğreticiler 

46. İşletme yıllık planında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 
A) Modül adı 
 B) Ders adı 
C) Sınav soruları 
D) Ders saati 

47. Kalite aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? 
A) Müşteri memnuniyeti 
B) Gereksiz kullanım 
C) Üretimde hatasızlık 
D) Güvenli ürün

48. Belirli bir amaca ulaşabilmek için katlanılan fedakârlıkların parasal tutarına ne ad verilir? 
A) Ürün 
B) Fayda 
C) İhtiyaç 
D) Maliyet

49. Aşağıdakilerden hangisi kalite ve verimliliğin ekonomiye sağladığı faydalardandır? 
A) Maliyeti düşürmesi 
B) Rekabeti geliştirmesi 
C) İsrafı önlemesi 
D) Hepsi 

50. Bir işletmede hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerin tamamına ne denir? 
A) Personel geliştirme 
B) Mali işlemler 
C) Kalite yönetim sistemleri 
D) Bakım onarım 

51. Bir işletmenin, mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarete ne ad verilir? 
A) Marka 
B) Coğrafi işaret 
C) Kalite 
D) Patent 

52. Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma ve ihraç etme hakkına ne ad verilir? 
A) Coğrafi işaret 
B) Faydalı model 
C) Marka 
D) Patent 

53. “Ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne değer verileceğinin belirlenmesidir.” Bu cümlede söz edilen ölçme kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Birim 
B) Ölçüt 
C) Geçerlik 
D) Ölçme kuralı 

54. “Özellikle küçük yaşlardaki çocukların eğitiminde kullanılan bu öğrenme yönteminde taklit önemli bir yere sahiptir.” Bu cümlede söz edilen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Koşullanma yoluyla öğrenme 
B) Edimsel koşullanma 
C) Model alarak öğrenme 
D) Bilişsel öğrenme 

55. “..... , yanıtlayıcının soruların yanıtlarını düşünüp hatırlayarak ve hatırladığı yanıtı organize edip yazı olarak sunduğu sınav türüdür.” Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Çoktan seçmeli test 
B) Yazılı sınav 
C) Eşleştirme testi 
D) Sözlü sınav 

56. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin sağladığı faydalardan biri değildir? 
A) Eğitim süreçlerinin verimliliğinin kontrolü 
B) Öğrenme eksikliklerinin tespiti 
C) Eğiticinin mesleki yeterliliğini artırma 
D) Doğru ve etkili geri bildirim verme 

57. Derste anlatılmayan konuları sınavda sorma aşağıdaki ölçme ilkelerinden hangisinin ihlal edilmesini örnekler? 
A) Geçerlilik 
B) Güvenirlik 
C) Kullanışlık 
D) Örneklemecilik 

58. Aşağıdakilerden hangisi beceri eğitimi faaliyetlerinden biri olamaz? 
A) Günlük öğrenci çalışmalarını çizelge üzerine belirlemek 
B) Kazanılan becerileri iş yapma testleri ile sınamak 
C) Güvenlik kural ve tedbirlerine uygun hareket etmek 
D) Araç ve gereçleri tertipli düzenli kullanmamak