El Sanatları Teknolojisi Alanı Nakış Tasarımları Dersi Kalfalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Estetik görünmesi için. B) Rahat okunabilmesi. C) Yazının karmaşık olması için.D) Karakter farklılığı olması için.

2) Aşağıdakilerden hangisi eğik yazıların kullanıldığı alanlardan biri değildir ?
A) İnşaat ve mimari çizimleri B) Elektrik çizimleri C) Makine çizimleri D) Motor çizimleri

3) Aşağıdakilerden hangisi yazıda kurşun kalemin orta sertlikte kullanılmasının nedenidir?
A) Kağıda zarar verdiği için. B) Kalem ucu az aşındığı için C) Silindiğinde iz bıraktığı için D) Yazıların net olması için 

4) Dosya payı olarak kağıdın sol tarafında bırakılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 mm B) 20 mm C) 15 mm D) 25 mm

5) Bir resim kağıdında, çizilmiş olan şeklin, bütün bilgilerinin yazıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resim alanı B) Kenar bilgileri C) Plan alanı D) Yazı alanı 

6) Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz ?
A) Kılavuz çizgilerinde B) Ölçü çizgilerinde C) Görünen çevrelerde D) Taramalarda

7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu belirlemede etkili bir rol oynar?
A) Resmin büyüklüğü B) Masanın büyüklüğü C) Kalemin büyüklüğü D) Gönyenin büyüklüğü

8) Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvel hangisidir?
A) İletki B) Ölçek cetveli C) Pistole D) Gönye

9) Aşağıdakilerden hangisi kurşun kalemlerin sertlik bakımından gruplarından biri değildir ?
A) Orta sertlikteki kalemler B) Çok sert kalemler C) Sert kalemler D) Yumuşak kalemler

10) Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş yönünü belirtir?
A) Sağdan sola doğru B) Soldan sağa doğru C) Aşağıdan yukarıya doğru D) Yukarıdan aşağıya doğru

11. Standart gönyeler yardımıyla kaç derecelik açı ve katlarını kolayca çizebiliriz?
A) 30° ve katları B) 45° ve katları C) 15°ve katları D) 75° ve katları

12. Aynı düzlem içinde olan ve kesişmeyen doğrulara ne ad verilir?
A) Dik açı B) Teğet C) Yay D) Paralel

13. Çember üzerinde alınan farklı iki nokta arasındaki çember parçasına ne ad verilir?
A) Yay B) Çember C) Doğru D) Teğet 

14. Dairenin merkezinden geçen, yatay ve düşey noktalı kesik çizgilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir.?
A) Teğet B) Mastar C) Eksen D) Orijin

15. Eşkenar bir altıgende kenarların birbiriyle yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir.?
A) 60° B) 30° C) 120° D) 180°

16. Genel metotla on bir köşeli çokgen çizilecektir. Çokgenin köşe noktalarını tespit etmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Düşey eksen 11 eşit parçaya bölünür. B) Daire üzeri pergelle 11’ e bölünür. C) Yatay eksen 11 eşit parçaya bölünür. D) Açı ölçer ile çevre 11’ e bölünür.

17. Bir dairesel yüzeyin iz düşümleri, temel iz düşüm düzlemlerine göre eğik tutularak çizildiğinde elde edilen şekle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parabol B) Helis C) Evolvent D) Elips 

18. Silindir üzerindeki bir noktanın, bir turda eksen doğrultusunda aldığı yola verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adım B) Çevre C) Hamle D) Yükseklik

19. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında, ya da parça ile tüm arasında bulunan bağıntının karşılaştırılması …(ölçü oran).. dır.

20. Renk kaygısı olmaksızın nesnelerin biçimlerini canlandıran resme …(desen)… denir.

21. Renkli etüd çalışmalarında …(kara kalem, guaj boya ve kuru kalem)….teknikleri kullanılır.

22. (Y) Kompozisyonda en önemli unsur, parçaların bir bütün oluşturması, birbirine uyumsuz ve yabancı olmasıdır.

23. (D) Desen çiziminde kurşun kalem, kâğıt, obje, boya, fırça, silgi, pergel, gönye, cetvel kullanılır.

24. (D) Eski işlemelerin desenlerinden yararlanırken bu işlemelerin desen, renk, iplik, kumaş ve işleme tekniğinin özelliklerinin bilinmesi önemlidir.

25. Aşağıda yazılanlardan hangisi desen çiziminde kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Kurşun kalem B) Kâğıt C) Renkli boya D) Kasnak 

26. Normal sertlikte olan kurşun kalemi, aşağıda yazılan harflerden hangisi tanımlar?
A) H B) B C) HB D) A

27. Aşağıda yazılanlardan hangisi eski işlemelerin teknik özelliklerindendir?
A) Gözeme yapmak B) Aplike yapmak C) İşlemenin tersinin ve yüzünün farklı olması D) Kalıp hazırlama

28. Bir sanat eserinin aslına sadık kalınarak taklidini yapma ya da çoğaltma işlemi aşağıda yazılanlardan hangisidir?
A) Modernizasyon B) Röprodüksiyon C) Stilizasyon D) Deformasyon

29. Sanat değeri olan eski eserlerin karakterini bozmadan yaşanılan çağa, kişinin zevkine ve sanat anlayışına uygun olarak yeniden düzenleme işlemi, aşağıda yazılanlardan hangisidir?
A) Röprodüksiyon B) Stilizasyon C) Modernizasyon D)Deformasyon

30. Basit nakış iğneleri, çeşitli renk ve kalınlıktaki ipliklerin uzun, kısa, yuvarlak ve düz şekilde atılması ile işlenir. Çeşitli kalınlıktaki kumaşlar üzerine kumaş ipliklerini …(sayarak)…. veya kumaş üzerine …(çizerek)… uygulanır.

31. Türk işi iğneleri desen özelliğine göre sayılarak veya çizilerek uygulanır. Desen için genellikle …(tabiattan)….. faydalanılır.

32. Hesap işi tekniği, …(ipliği sayılabilen)… kumaşlar üzerine sayılarak yapılır.

33. Maraş işi deseni, yuvarlak hatlı, birbirine bağlantılı şekillerden oluşmuştur. Stilize edilmiş düz hatlı desenler kullanılır .…(beyaz iş)…… desenlerinden faydalanılır.

34. Çin iğnesi tekniği desenin …(yüzeyini)… tamamen kapatan renkli bir işlemedir

35. Değişik materyaller üzerine yine değişik materyallerle düz veya kabarık, değişik iğne teknikleri ile yapılan süslemelere ne denilmektedir?
A) İşleme B) Nakış C) Suzene D) Aplike

36. Yapılması düşünülen ürünün kumaş vb. malzemenin kesiminde kullanmak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla yapılan ön hazırlıktır. Yukarıdaki tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçki B) Kalıp hazırlama C) Kompozisyon D) Desen çizme

37. Hazırlanan deseni, ürün kalıbına yerleştirme aşamasıdır. Yukarıdaki tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modernizasyon B) Aplikasyon C) Stilizasyon D) Kompozisyon 

38. Yapılacak ürüne, desene, tekniğe, zevke ve alt yapıda kullanılacak malzemenin rengine uygun olarak guaj boya ve renkli kuru kalem ile renklendirme yapılmasına denir. Yukarıdaki tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süsleme B) İşleme C) Renklendirme D) Kalıp hazırlama

39. Nakışlı ürünler oluşturulurken aşağıda yazılanlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Kullanım yeri ve zamanı B) İhtiyaç C) Kişinin zevki ve günün modası D) Ürünün değeri

40. …(Karakalem)…. desenin kurşun kalem, kömür kalemle ışık gölge ve kontur çalışmasıdır.

41. …(Geometrik şekiller)….. daha çok eski Türk işlemelerinde, halı, kilim, sumak gibi tekniklerin süslemesinde kullanılmıştır

42. İşleme tekniğine, desen özelliğine, kullanım yerine ve zevkinize uygun guaj boya veya kuru kalem ile gerekli yerlerde tonlamaları gösteren …(renklendirme).. yapabilirsiniz.

43. (D) Eski işlemeler incelendiğinde, desen özelliğini genellikle doğadan aldığı görülmektedir.

44. (D) Motif veya motifler, ardı ardına, simetrik olarak bir noktadan çıkarılarak ya da geometrik biçimler içerisine yerleştirilerek düzenleme yapılabilir.

45. (Y) Çin iğnesinde renkler doğadan olduğu gibi kopya edilmez

46. Nakışta; ürün belirleme, iplik, renk, desen, kompozisyon hazırlama aşamasında her zaman kişi kendisinden bir şeyler katarak yeni ve …(özgün).. tasarımlar oluşturulabilir.

47. Ürünlerin …(ölçüleri).., evin fiziki durumuna, günün modasına, kişinin zevkine ve ihtiyaca göre değişmektedir.

48. …(Kompozisyon)…; bir işi, bir ürünü oluşturan parçaların bir düzen gösterecek biçimde bir araya getirilmesidir.

49. İşlemelerde kullanılacak renkler seçilirken işlenecek …(kumaşın).. rengi ve ürünün kullanılacağı yerin göz önünde bulundurulması gerekir.

50. …(Kalıp).. hazırlanırken parşömen, mulaj, karton vb. kâğıtlar kullanılabilir.

51. …(Kumaşlar)….. bitkisel, hayvansal veya kimyasal liflerden dokunan her türlü dokumalardır.

52. …(Kimyasal)… liflerden (suni ipek, suni yün) elde edilen kumaşlara viskon, naylon gibi kumaşları örnek verebiliriz.

53. …(Kasnak bezi)……, kumaşın zedelenmesini ve kirlenmesini önlemek için kullanılır. Patiska, Amerikan bezi gibi sağlam kumaşlardan ve dikdörtgen şeklinde yapılır.

54. İplikler yapıldıkları …(lif).. özelliğine göre sınıflandırılır.

55. …(İğneler)….. baş, gövde ve uç olmak üzere üç kısımdan oluşur

56. …(Ölçü oran)……; genel anlamıyla büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında ya da parça ile tüm arasında bulunan bağıntının karşılaştırılmasıdır.

57. Ürün hazırlamada desenin ürüne, ürünün kullanılacağı yere olan oranı, …(ölçülendirme)…. yaparken büyük önem taşır.

58. Kumaşın …(gerilmesi)…… işlemenin daha kolay ve süratli işlenmesini sağlar

59. Kumaşı karton üzerine teyelleyerek germe …(Maraş)… işi tekniğinde uygulanır.

60. Gerilen kumaş üzerinde nakış daha …(düzgün).. işlenir

61. Nakışta kullanılan …(yardımcı)…iğne teknikleri yapılan ürüne, kullanılan tekniğe, desen özelliğine, kişisel zevke ve kullanım yeri dikkate alınarak seçilir ve uygulanır.

62. …(Kenar)…. temizliği; uygulanan işe, desene özelliğine, kumaş özelliğine, kullanılacak yere ve kişinin zevkine göre seçilmelidir.

63. İstenilmeyen kırışıklıkların giderilmesi, işlemenin net ve güzel görünmesi, kumaş dayanıklılığının sağlanması açısından bitmiş ürünün mutlaka …(ütülenmesi)…. gerekir.

64. Ütü yaparken …(kumaş)… ham maddesinin özelliği, dokuma özelliği ve işleme tekniği göz önünde bulundurulmalıdır.

65. …(Kalite kontrol)…..; hataları tespit ederek üretilen ürünün standartlara uygunluğunu belirleyen uygulamadır

66. (D) Tasarım, kullanım ihtiyaçlarına göre bir şeyin kullanılabilirliğini arttırmak için farklı bir bakış ile yapılan şekillendirmedir.

67. (D) Kompozisyonda en önemli unsur, parçaların bir bütün oluşturması, parçaların birbirine uyumsuz ve yabancı olmamasıdır.

68. (D) Nakışta kullanılacak ipliklerin her yerinin aynı kalınlıkta, temiz, pürüzsüz, esnek, az bükümlü, sağlam ve parlak olması gerekir.

69. (Y) Madensel liflerden elde edilen iplikler orlon, sentetik rafya, kordon ve şeritlerdir.

70. (Y) Kumaşı karton üzerine teyelleyerek germe, hesap işi tekniğinde uygulanır.

71. (D) Ölçü oran, genel anlamıyla büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında ya da parça ile tüm arasında bulunan bağıntının karşılaştırılmasıdır.

72. (D) Nakışta kullanılan yardımcı iğne teknikleri yapılan ürüne, kullanılan tekniğe, desen özelliğine, kişisel zevke ve kullanım yerine göre seçilir ve uygulanır.

73. (Y) Kalite kontrol, ürün yapım aşamasında uygulanmamalıdır.