İskit, Etrüsk, Hun Türkleri

Sinan Tektaş
Floransa Arkeoloji Müzesi, Vetulonia'dan Çıkarılmış Etrüsk Eseri (B.Tarhan Albümünden)

Adile Ayda

Türklerin İlk Ataları” Kitabından

İskitlerin Türk soyundan olduklartna dair deliller Bizans kaynaklarında da vardır. Bu kaynaklann en önemlisi, Bizans İmparatoru ikinci Justinus tarafından, M.S. 568 de, Batı Göktürk İmparatoruna elçi olarak gönderiIen Zemarkos'un yolculuğunu ve Türk lmparatoru tarafından kabul edilişini anlatan tarihçi Menander'in eseridir.

Fransız bilim adamı Edouard Chavannes'in bu kaynaktan yararlanarak, Bah Göktürkleri hakkında yazmış olduğu eserde, İskitlerle Türklerin aynı kavim olduları Bizanslıların gayet iyi bildiklerini gösteren ciimleler vardır. Bunlardan ikisini misal göstermekle yetineyim :

I - Zemarkos Bizansa döndükten sonra kendi lmparatoruna şunları söyler :
Bugün Türk adını verdigimiz millete Eskiden lskit denirdi”
2 - Türk Hakanının Orhon harfleriyle yazılmış mektubunu imparatoruna sunarken de, Zemarkos şöyle der: "Bu mektup İskit artleriyle yazllmıştır" .

Batılıların İskitleri lranlı gibi gösterme gayretleri yanmda, bir de Ruslarm İskitleri kendi atalerı gibi gösterme çabaları vardır. Bu bakımdan en başta Samokvasof'un ismi zikredilmelidir. Bir de, çok kimsenin İngiliz zannettiği. bir İngilizle evli Rus kadını vardır : Tamara Talbot Rice. Bu yazar 1957’de "The Scythians" adlı bir eser yayınlarmış ve bu eserinde gayet sinsi ve dolambaçlı yollardan, İskitIerin Rusların ataları olduklan kanaatini uyandımaya çalışmıştır. Bunun için de, Rusların güzel sanatlar alanında İskitlerin varisleri oldukları fikrini telkin etmeye gayret etmiştir : yok Rusyanın filan bölgesinin halkı bugün bile, İskit motiflerini örtüler ve havlular üzerine islerlermis, yok falanca vilâyetin köylerinde, Rus köylüleri, İskit sanatını devam ettiren tahtadan oyuncaklar yaparlarmış...

Burada, "Etrüskler" fashmizla da ilgisi olan çok önemli bir açiklamada bulunmamıza sıra gelmiştir: 
Bilr çok sanat tarihçisinin farkıda olmadiğı şu gerçek vardır ki, İskit sanatı, Batı ·dünyasının hayran oldugu ETRÜSK SANATI Ile tıpatıp aynıdır. Dikkat edilirse, "benziyor" demiyorum. "aynı" diyorum. Fakat uzmanlaşma belâsı yüzünden ne Eetrüskologların bundan haberi vardır ne de İskit sanatı uzmanlarının... Tahminime göre, bazı Rus bilginlerinin haberi vardır ama, onlar da susmayı uygun görmektedirler .Elbette ki, Etrüskler, politik bağımsızlıklarını kaybettikten sonra , sanat alanında d a hakimiyetlerini kaybetmeye ve Yunan sanatindan etkilenmeye başlarmışlardı. Fakat o dönemde Lâtinler de , her alanda, Yunanlıların etkisinde idiler.

Evet, Etrüsk sanatı ve İskit sanatı aynıdır :
Aynı "Hayvan üslûbu", aynı konular, ayni motlfler; aynı teknik, ayni realizm, ayni canlılık...
Bu , Etrüsklerin Proto Türk olduklarının en önemli delillerden biridir. Çünkü artık Türk olduklarına şüphe olmayan Hunların sanatı İskit sanatının devamıdır.

B.Tarhan
Yorumlar